Solicitamos o seu permiso para obter datos estatísticos da súa navegación neste sitio web, en cumprimento do Real Decreto-ley 13/2012. Se continúa navegando consideramos que acepta o uso de cookies.
Acepta Máis información

Texto legal e condicións de uso

IDENTIFICACIÓN DO PRESTADOR DO SERVIZO

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: empresa titular de entradas.catedraldesantiago.es é FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO, con CIF G-70.178.603 e enderezo para estes efectos na Rúa do Villar, nº 1, 15701. , Santiago de Compostela (A Coruña), con correo electrónico de contacto: prensa@catedraldesantiago.es

Índice
USUARIOS/AS do SITIO WEB

Toda persoa que acceda e/ou utilice este Sitio Web adquiere implicitamente e desde o primeiro acceso a súa condición de USUARIO/A, do mesmo xeito que acepta as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas, que serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento de conformidade coa lexislación vixente.

As persoas usuarias deste sitio Web aceptan as disposicións aquí dispostas e calquera outra disposición que sexa de aplicación de conformidade coa lexislación española.

Índice
OBXECTO E USO DO SITIO WEB

O presente aviso legal pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE) e informar aos seus usuarios/as potenciais sobre as condicións e cuestións de carácter legal que sexa preciso coñecer antes de facer uso do mesmo.

Facilítase a través desta vía toda aquela información relativa ás condicións de uso do sitio web http://catedraldesantiago.es que a Fundación Catedral de Santiago pon á disposición dos usuarios de Internet para a reserva e adquisición de entradas dos museos da Catedral de Santiago.

O titular e prestador do servizo reserva o seu dereito a modificar calquera tipo de información que poida aparecer no sitio web, sen que exista a obriga de preavisar ou poñer en coñecemento das persoas usuarias ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

Índice
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN E CONDICIÓNS DE COMPRA

A compra destas entradas supón a aceptación das seguintes condicións:

 • Unha vez comprado o billete, non se modificará nin se reembolsará.
 • A imposibilidade de asistir á visita contratada ou a comisión dun erro na compra do billete non son motivos que permitan o seu reembolso.
 • A Catedral resérvase o dereito de cancelar as visitas sen previo aviso por causas imprevistas de forza maior ou condicións meteorolóxicas que poidan poñer en perigo os visitantes. Nestes casos, a Catedral ofrecerá ao visitante a posibilidade de realizar a visita noutro día, o máis próximo posible no tempo, renunciando o visitante a calquera outro tipo de reclamación.
 • As entradas teñen diferentes medidas de seguridade. Non compres o teu billete nun punto de venda non oficial: a entrada podería ser falsa e, polo tanto, non permitirache a entrada ao recinto. Nese caso, a Fundación Catedral de Santiago decaería toda responsabilidade.
 • A entrada está suxeita a que a entrada estea completa e en bo estado.
 • Para solicitar as tarifas reducidas e gratuítas é preciso presentarse no de taquilla a documentación esixida no Regulamento, en caso de non ter dereito a eles pagarán a diferenza de prezo.
 • Non se permitirá a entrada a aquelas persoas que poidan ocasionarlle molestias público en xeral ou pode alterar o normal desenvolvemento da visita. Entrar, O público pode ser obxecto de busca segundo a lei. Non se permitirá entrada de bebidas ou alimentos, así como aqueles obxectos que poidan ser considerados perigosos, ou aqueles que poidan dificultar o desenvolvemento da visita
 • Non se admitirá o acceso á visita unha vez iniciada.
 • A contemplación durante unha visita ao Pórtico debe facerse en silencio.
 • É obrigatorio o uso das taquillas para gardar mochilas e paquetes grandes que poidan dificultar o acceso aos diferentes espazos polos que se realiza a visita, podendo denegar o acceso á visita, sen dereito a ningún tipo de devolución ou cambio.
Índice
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

O prestador do servizo cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica, o novo Regulamento Xeral de Protección de Datos Persoais (UE)2016/679 e demais normativa vixente en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais das persoas usuarias. Para iso, xunto a cada formulario de recollida de datos de carácter persoal farase saber ao usuario/a a existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informando da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección responsable, a posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicación de datos a terceiros no seu caso. Asemade, o prestador do servizo informa que da cumprimento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e que solicitará o seu consentimento para o tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

 • O responsable dos datos de carácter persoal é a Fundación Catedral de Santiago.
  CIF G-70178603
  Rúa do Vilar, nº 1
  15705 Santiago de Compostela
  T +34 981 569 327
 • A finalidade pola que se recolleron os seus datos é para:
  • O seu nome para dirixirnos a vostede no caso de ter que contactar persoalmente para resolver alguna incidencia.
  • O seu teléfono de contacto, preferiblemente móbil, que utilizaremos no caso de ter que contactar e, se vostede o autoriza, enviarlle un SMS con datos da adquisición no caso de que vostede non proporcione unha dirección correo electrónico.
  • Unha dirección de correo electrónico para enviar o resultado da adquisición e as entradas para imprimir na casa (print@home) ou para notificar posibles peches ou cancelacións da súa visita.
  • Os 4 primeiros e 4 últimos díxitos de su tarxeta para resolver incidencias que se poidan presentar na adquisición. Este Sitio Web non ten un coñecemento e, por tanto, non custodia os datos da tarxeta de crédito ou débito coa que se formalizase o pago, xa que vostede introduce os datos noutra páxina Web, que é a pasarela de pagos xestionada pola entidade bancaria colaboradora.
  • Os seus datos fiscais para poder emitir as facturas correspondentes.
 • A lexitimación baséase no cumprimento dunha obriga legal e na existencia dunha relación contractual.
 • Destinatarios. Os datos non serán comunicados a terceiros.
 • Dereitos dos interesados..
  Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos datos, de limitación e oposición do seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisión baseadas únicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, a través da dirección de correo electrónico info@catedraldesantiago.es / prensa@catedraldesantiago.es
  O dereito a presentar unha reclamación poderá exercelo ante a Agencia Española de Protección de Datos
 • A procedencia. A orixe é a persoa interesada e a categoría dos datos son identificativos e de contacto.
Índice
COOKIES
 • Conforme ao art. 22 da LSSI-CE informamos que este sitio web utiliza cookies propias, que son pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina e serven para o almacenamento e recuperación de datos.
 • Ditas cookies son necesarias para almacenar os datos da reserva e poder efectuar a adquisición, polo que se utilizan para mellorar os nosos servizos e levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio.
 • As cookies usadas neste sitio web son denominadas de “sesión”, é dicir, teñen carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión posterior e desaparecen ao rematar a adquisición, expirando no caso de que non se produza
 • En ningún caso se usarán as cookies para recoller información de carácter persoal.
 • Poderá eliminar o uso das cookies aquí utilizadas a través da configuración o seu navegador, pero é importante resaltar que impedirá totalmente efectuar a adquisición das entradas.
Índice
PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A persoa Usuaria comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da empresa prestadora do servizo, creadora do sitio web.

 • Este sitio Web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou, no seu caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos seus autores ou dos seus titulares. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial.
 • En virtude do disposto nos artigos 8 y 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, queda expresamente prohibida a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.
 • Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsable de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto aos mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.
 • O Usuario recoñece que a reprodución, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de enxeñeiría inversa ou de calquera outro medio para obter código fonte da barra, transformación ou publicación de calquera resultado de probas de referencias non autorizadas de calquera os elementos e utilidades integradas dentro da web catedraldesantiago.es constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual, obrigándose, en consecuencia, a non realizar ninguna das accións mencionadas.
 • O Usuario comprométese a non suprimir ou alterar calquera signo distintivo utilizado como marca ou nome comercial (gráfico, logotipo, etc.), elementos protexidos polo dereito de autor ou outros avisos, lendas, símbolos ou etiquetas que aparezcan na web catedraldesantiago.es.
 • O prestador non autoriza a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, debendo en todo caso redirixir ao sitio web principal do prestador.
 • O Usuario comprométese a utilizar dita información exclusivamente para as súas propias necesidades e a non realizar directa ou indirectamente unha explotación comercial dos servizos aos que ten acceso ou dos resultados obtidos grazas á utilización da web catedraldesantiago.es.
 • O Usuario debe absterse de levar a cabo por medio do uso da web da Fundación Catedral de Santiago calquera destrución, alteración, inutilización ou danos dos datos, programas ou documentos electrónicos pertencentes á Fundación Catedral de Santiago, aos seus proveedores ou a terceiros, así como de introducir ou difundir na Rede programas, virus, applets, controles Active X ou calquera instrumento ou dispositivo físico o electrónico que causen ou sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración na Rede, no sistema ou nos equipos de terceiros. Igualmente, queda expresamente prohibida calquera tipo de actividade ou práctica que supere os principios de boa conduta aceptados xeralmente entre os usuarios de Internet.
 • O prestador recoñece a favor dos titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre o prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.
 • Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera ddos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico: soporte@entradascatedraldesantiago.es, info@catedraldesantiago.es , prensa@catedraldesantiago.es
Índice
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que se poidan ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do sitio web ou transmisión de virus ou programas maliciosos. prexudiciais para os contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Deficiencias no servizo, redes de comunicación, problemas derivados do mal funcionamento ou uso de versións non optimizadas de calquera navegador, posibles erros de seguridade que se poidan producir ou posibles danos que se poidan producir no sistema informático do USUARIO, nos ficheiros ou documentos nel almacenados, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do USUARIO utilizado para conectarse aos servizos e contidos do Sitio Web, avarías telefónicas, interferencias, omisións ou desconexións no funcionamento operativo do sistema.correo electrónico motivado por causas alleas á FUNDACIÓN CATEDRAL. DE SANTIAGO; do coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados do tipo, condicións, características e circunstancias de acceso e uso que os USUARIOS fan do Sitio Web e da información e servizos. Do uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do Sitio Web, dos seus servizos ou contidos, por parte dos USUARIOS.

Índice
MODIFICACIÓNS

FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO resérvase o dereito a realizar, sen previo aviso, as modificacións que considere oportunas no sitio web, podendo modificar, eliminar ou engadir os contidos e servizos que se presten a través da mesma así como a forma en que estes se presenten ou se localicen no sitio web. o teu portal

Índice
ENLACES

No caso de que entradas.catedraldesantiago.es estean dispoñibles ligazóns ou hipervínculos a outros sitios de Internet, a FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO non exercerá ningún tipo de control sobre tales sitios e contidos. En ningún caso a FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO asumirá responsabilidade algunha polos contidos de calquera ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en tales hipervínculos ou noutros sitios de Internet. Así mesmo, a inclusión destas conexións externas non suporá ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

Índice
DEREITO DE EXCLUSIÓN

O prestador do servizo reserva o dereito a denegar ou retirar o acceso a este Sitio Web e aos servizos prestados sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aquelas persoas que incumpran as presentes condicións xerais de uso.

Índice
XERALIDADES

FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera uso indebido do seu portal, exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

Índice
MODIFICACIÓN ESTAS CONDICIÓNS E DURACIÓN

A FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas tal e como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións dependerá da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Index
LEXISLACIÓN APLICABLE
 • O prestador do servizo perseguerá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida deste Sitio Web, exercendo todas as acción civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.
 • Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación spañola, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso os Xulgados e Tribunais de Oviedo.
Índice